Fracht FWO Polska
C.Hartwig Szczecin: Spedytor godny zaufania
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Morska Agencja Gdynia
TT-Line - Green Ship
MAEM
Polska Morska

„Laur Bałtyku” – Regulamin

I. Charakter, cel i rodzaj wyróżnienia

Komitet Organizacyjny imprezy Herring Szczecin ustanawia dwa rodzaje wyróżnień:

  • Laur Bałtyku jest wyróżnieniem Komitetu Organizacyjnego imprezy Herring Szczecin, przyznawanym przedsiębiorcom, menadżerom oraz politykom z branży lub w sposób znaczący współpracujących z nią, za najbardziej spektakularne osiągnięcie, przyczyniające się do rozwoju szeroko rozumianej gospodarki morskiej,
  • Bursztynowy Laur Bałtyku jest wyróżnieniem Komitetu Organizacyjnego imprezy Herring Szczecin, przyznawanym firmom przyczyniającym się do rozwoju szeroko rozumianej gospodarki morskiej, utrzymującym i tworzącym nowe miejsca pracy, w trwały sposób utrzymujące morski charakter naszego regionu.

Celem wyróżnienia jest tworzenie pozytywnego wizerunku oraz warunków dla rozwoju szeroko rozumianej polskiej gospodarki morskiej, poprzez:

  • prezentację wyróżniających się przedsiębiorców i menadżerów;
  • promowanie etyki i wzajemnej współpracy w biznesie;
  • inicjowanie aktywności w samorządzie gospodarczym;
  • lobbowanie na rzecz dokonań politycznych na forum parlamentu lub rządu w sferze gospodarki morskiej.

Rodzaj wyróżnienia: statuetka „Laur Bałtyku” wg wzoru zatwierdzonego przez Komitet Organizacyjny imprezy Herring Szczecin.

II. Wyłanianie kandydatów i przyznawanie wyróżnienia „Laur Bałtyku”

Zgłoszenia kandydatów (osoby lub grupy osób fizycznych) do nagrody dokonują Sygnatariusze Listu Intencyjnego z 5 stycznia 2006. Kandydatury mogą też zgłaszać firmy uczestniczące w Herring Szczecin w danym roku na warunkach podanych w p. III.

Przyznania wyróżnienia dokonują przedstawiciele Sygnatariuszy Listu Intencyjnego z 5 stycznia 2006. Posiedzenie przedstawicieli Sygnatariuszy organizuje, zwołuje i przewodzi obradom przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego Herring Szczecin.

Wybór laureta(tów) następuje w drodze tajnego głosowania zwykłą większością głosów.

Nagrodę wręcza osoba upoważniona przez przedstawicieli Sygnatariuszy.

III. Terminarz przyznawania nagrody

Kandydatury do nagrody są zgłaszane pisemnie wraz z uzasadnieniem do Biura Organizacyjnego Herring Szczecin na adres herring@port.szczecin.pl do 31 marca br. Wyróżnienie wręczane jest za okres jednego roku wstecz, w trakcie imprezy Herring Szczecin.

IV. Postanowienia końcowe

Sygnatariusze Listu Intencyjnego z 5 stycznia 2006 akceptują regulamin nagrody, tworzą jego nowe zapisy oraz dokonują interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych.

Sygnatariusze Listu Intencyjnego z 5 stycznia 2006 zastrzegają sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia nagrody w przypadku stwierdzenia działań niezgodnych z Regulaminem „Lauru Bałtyku”.

Prawa autorskie do nazwy „Laur Bałtyku” zastrzegają sobie Sygnatariusze Listu Intencyjnego z 5 stycznia 2006.